Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Edasijõudnud »  SUNNA »  Kes on ainult-Koraani (Quran only) moslemid?  
Kes on ainult-Koraani (Quran only) moslemid?

„Ainult-Koraani moslemid”, „Koraani moslemid” või mõnikord ka „anti-hadithi moslemid" on islami sektide kogu, mis eitab hadithe või muud islami materjali peale Koraani, mida nad ainsana järgivad. Vastavaid sekte on mitu, nad on saanud alguse maailma eri paigus. Neil on kohati lahkarvamusi, kuid neil on ühisteks joonteks see, et nad on kõik küllaltki uued nähtused ning nad kõik väidavad, et Koraani kõrvale ei ole moslemitel mingit muud õpetust või seletust vaja. Väga tihti on sellised sektid tekkinud inimeste ümber, kelle sooviks on olnud islam kokku sulatada kaasaegse lääneühiskonnaga. Seega on nad kõrvale lükanud hadithid, et neil oleks parem Koraani interpreteerida sellisena, kuidas neile antud ühiskonnas kõige lihtsam ja parem tundub.

Erinevad ainult-Koraani moslemite grupid:

Ahl Quran („Koraani rahvas”)
„Ahl Quran” on Abdullah Chakralawi poolt loodud grupp, mille põhimõte seisneb täielikult vastaval Suural (Koraani peatükil) ja Ayal (värsil). Chakralawi idee seisnes selles, et Koraan ise on nii perfektne, et selle kõrval ei ole vaja järgida midagi muud. Tema sõnade kohaselt sai prohvet Muhammed (saws) vaid üht sorti revelatsiooni (waly) ja selleks oli Koraan. Kõik mis ta ise millegi kohta tegi või ütles, ei olnud mingil viisil tema jumaliku missiooniga seotud. Seega ei ole hadithidel (prohveti (saws) jutustused, milles ta seletas, kuidas Koraani mingist värsist aru saada võid mida teha, mida mitte teha) selle sekti liikmete jaoks religioossest seisukohtast mingit väärtust.
 
Bazm-e-Tolu-e-Islam („Islami taasärkamine”)
Tegemist on Pakistanis alguse saanud organisatsiooniga, mille järgijaid võib leida üle kogu maailma. Liikumise algatajaks sai Ghulam Ahmed Pervez. Tema eesmärgiks oli Koraan ümber-interpreteerida, jättes välja kõik hadithides toodud seletused. Teistest „vaid Koraani” moslemiliikumistest erinevalt ei eita Tolu-e-Islam liikmed kõikide hadithide õigsust, kuid nad aksepteerivad vaid neid hadithe, „mis on Koraaniga vastavuses” ja mis „ei kahjusta prohveti (saws) ja/või ta kaaslaste mainet”. Samas on aga selline käitumine põhjendatav vaid sellega, et nad saaksid välja jätta selle, mis neile loogiline ei tundu ja oma suva järgi Koraani interpreteerida.

United Submitters International („Rahvusvaheline Ühendatud Alistujate Organisatsioon”)
Termin on väga lähedalt seotud Rashad Khalifa isikuga. USI liikmed ei nimeta end „moslemiteks” ega räägi „islamist” (vaid kasutavad tõlkeid nendest araabiakeelsetest sõnadest vastavasse keelde), nad järgivad vaid Koraani. Sekti hüüdlauseks oleks: „Koraan, terve Koraan ja ei midagi enamat kui Koraan.” Peale seda, kui Khalifa kuulutas end Jumala sõnumitoojaks, on islamimaailm teda vaadelnud kui usutaganejat. USI-le on iseloomulik veel see, et nad ei aksepteeri kahte Koraani värssi (9:128–129), mida peavad võltsinguteks, kuna need rikkusid ära Rashad Khalifa poolt loodud matemaatilise süsteemi. Kuna need värsid olid ainsad, mis süsteemi ei sobinud, pidid nad Khalifa sõnul automaatselt olema võltsid, kuna tema ei oleks saanud Jumala sõnumitoojana eksida.
 
Dissident Submitters („Teisitimõtlevad Alistujad”)
Edip Yuksel astus 1990.-te alguses USI-st välja ning kuulutas, et „alistujad” on kaotanud usu Jumalasse. Tema ümber koondus uus sekt.

Organisatsioonita Koraani moslemid
Siia alla võib liigitada inimesed, kes usuvad, et hadithidel ei ole Koraani õppimises ja uurimises mingit tähtsust. Nimetusest hoolimata on osad neist organiseeritud. Näiteks võib nende ideede kohta lugeda Free Minds internetileheküljelt. Enamus taolistest organisatsioonidest rõhub sellele, et Koraani on võimalik lugeda ja sellest aru saada ilma hadithidest seletusi otsimata, isegi kui nii võivad erinevad inimesed samadest värssidest väga erinevalt aru saada. Osad aksepteerivad hadithe mingil määral, enamus mitte.

Enamus moslemeid, olgu nad siis sunniidid või shiiidid, on siiski arvamusel, et hadithid on meile väga suureks abiks Koraani mõistmisel, sest kes teine peale Isanda Sõnumitooja (saws) oleks kompetentsem meile seda sõnumit lahti seletama? Pealegi toetab seda arvamust väga palju värsse Koraanist endast (2:285, 3:32, 3:132, 4:13, 4:59, 4:64, 4:69, 4:80, 5:92, 8:1, 8:20, 8:46, 9:71, 24:47, 24:51, 24:52, 24:54, 33:33, 33:66, 33:71, 47:33, 48:17, 49:7, 49:14, 58:13, 64:12) – kuuletudes Jumala sõnumitoojale, kuuletume Jumalale endale, kõik, mis ta meile annab, peame me vastu võtma! Kui need „Koraani moslemid” peavad Koraani absoluutseks autoriteediks, peaksid nad ometi mõistma, et Koraan on neile andnud käsi järgida ka seda, mida prohvet (saws) neile ütleb (sunnat, hadithe). Kui meil ei oleks Koraani interpreteerimisel abiks hadithid, ehk prohveti (saws) jutustused selle kohta, mida mingi Koraani värss tähendab, mida teha võib ja mida mitte, ei oskaks moslemid isegi nii olulist asja täide viia nagu palve, kuna Koraan ei õpeta meid palvetama, vaid annab käsu, et peame palvetama. Kes meile aga seletas, kuidas seda teha? Prohvet Muhammed (saws). Ja kes oleks pädevam meile Issanda käske lahti seletama, kui sellesama Issanda väljavalitud saadik? Kas julgeb keegi end pidada targemaks ja adekvaatsemaks Koraani tõlgendama, kui oli seda Isanda prohvet (saws) ise, kelle kaudu see Koraan meile saadeti? Kui ei oleks meie Prohveti (saws) sunnat, oleks täpselt nii palju „islameid” kui on ka moslemeid, kuna iga moslem saaks islamist täiesti omamoodi aru.

Need, kes nimetavad end õigeteks moslemiteks, kuna arvavad, et neile on Koraani õpetusest küllalt, väidavad tihti, et „KÕIK MIS ON INIMESTELT, ON TÄIS VASTUOLUSID. VAID KORAAN ON ISSANDALT!” Samas aga ei mõista nad üht väga olulist faktorit – enamus neist on modernsed liberalistid, lääne ühiskonna inimesed. Seega ei oska nad ei araabia keelt ega tea ka midagi Koraani revelatsiooni aja Araabia poolsaarest. Kui nad loevad Koraani, siis loevad nad vaid selle tõlkeid, tihti väga halbu ja algelisi, mis on tehtud nende sektikaaslaste poolt. Seega, kogu nende teooria on vastuoluline, kuna see (tõlke baasil) on vaid inimestelt, mitte Issandalt. Kuidas saavad nad küll aksepteerida, et mingi tänapaevane inimene suudab Koraani paremini mõista ja seletada, kui seda tegi prohvet Muhammed (saws)?