Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   » Algajad » LÜHIFAKTE ISLAMI KOHTA  
LÜHIFAKTE ISLAMI KOHTA

Islam on Jumala täiustatud viimane sõnum inimkonnale.
• Islam on täiuslik eluviis, mis puudutab kõiki eluaspekte.
• Islam ei ole prohvet Muhammedi algatatud uus religioon – see kuulutab sama sõnumit, mida kõik eelnevad prohvetid kuulutasid – alluda Ainujumalale.
• Islam austab kõiki enne Muhammedi tulnud prohveteid, nagu Aabraham, Mooses ja Jeesus.
• Islami järgi oli prohvet Muhammed viimane inimkonnale saadetud prohvet.
• Sõna islam tähendus on rahu Jumalale alistumise kaudu.
• Sõna moslem tähendus on keegi või miski, kes end Jumala tahtele allutab.
• Moslem on see, kes usub Jumala ainsusesse, kõikidesse Jumala prohvetitesse, prohvetitele antud originaalpühakirjadesse, inglitesse, viimsesse kohtupäeva ja teispoolsusesse ning saatusesse.
• Moslemiks saamiseks tuleb tunnistajate juuresolekul öelda usutunnistus – Ei ole jumalust peale Jumala ja Muhammed on Tema sõnumitooja.
• Moslemid usuvad, et kõik Jumala prohvetid, ka Mooses ja Jeesus, olid moslemid, sest nad alistusid Jumala tahtele.
• Islam julgustab inimesi teadmisi omandama, õppima, end harima.
• Üks mošee nimetusi on araabia keeles ˛ami' ja ülikool on araabia keeles ˛ami'a.
• Islam ei ole kultus – koos kristluse ja judaismiga kuulub islam aabrahamlike religioonide hulka.
• Islam õpetab, et iga inimene on vastutav oma tegude eest, mille kohta tuleb viimsel kohtupäeval vastust anda – seega püüdleb iga praktiseeriv moslem alati õigluse poole.
• Kui keegi on islami järgi sõnakuulmatu oma vanemate vastu, rebib ta lõhki oma suhte Jumalaga.
• Moslemeid julgustatakse olema head loomade vastu ja võttes loomalt elu toiduks, on moslemid kohustatud tegema seda viisil, mis ei põhjusta loomale kannatusi.
• Maapealne elu on vaid test inimkonnale selles, et välja selgitada, kes on väärt paradiisi.
• Islamikalender põhineb kuu liikumisel ja on ligikaudu 11 päeva lühem kui 365-päevline päikesekalender.
• Islamikalendri järgi on hetkel aasta 1435 (2014).
• Moslemid ei kummarda prohvet Muhammedi ega palveta tema poole, moslemid kummardavad vaid Jumalat.
Sõna Allah tähendus tõlkes on Ainujumal ja seda terminit kasutavad ka araabia keelt kõnelevad kristlased.
• Paljudes araabia keelt kasutavates kirikutes on maalitud seinale sõna Allah ehk Jumal.
• On vaid üks Jumal, erinevates keeltes on Tema tähistamiseks erinev sõna: inglise keeles God, prantsuse keeles Dieu, araabia keeles Allah ja eesti keeles Jumal.
• Monoteism ehk usk Jumala ainulisusesse on islami alus.
• Suurim patt islamis on Jumalale kaaslasi omistada – Koraan ütleb, et kõike muud Jumal andestab, kuid mitte seda.
• Koraani järgi loodi inimene üksnes Jumalat kummardama.
• Islami kontseptis on Jumal nii armastav, halastav, kaastundlik, kuid ka õiglane.
• Islam on kõige kiiremini leviv religioon maailmas.
• Iga viies inimene sel planeedil on moslem.
• Maailmas on hetkel 1,2-1,5 miljardit moslemit.
• Vaid 15% kõikidest moslemitest elab araabia maades.
• Indoneesias elab hetkel kõige rohkem moslemeid – 213 miljonit.
• Nigeerias elab rohkem moslemeid kui Saudi Araabias.
• Kõik araablased pole moslemid ja ammugi pole kõik moslemid araablased.
• Vaid kuuendik maailma moslemitest on araablased.
• Araabia keelt räägitakse kogu maailmas, mitte üksnes Araabia poolsaarel – just nagu iga inglise keelt kõnelev isik pole inglane, pole ka iga araabia keelt kõnelev inimene araablane.
• Islam rajaneb viiel sambal: usutunnistus Ainujumalast, palvetamine viis korda päevas, kohustuslik iga-aastane almuseand, kuuajaline paast kord aastas ja võimalusel palverännak Mekasse.
• Viis korda ööpäevas kõlab mošeest ehk islami pühakojast palvelekutse, sest just niipalju kordi on kohustuslik palvetada.
• Islamimaailmas pole palvelekutseks mitte kellade helin, vaid inimhääl, kes reaalselt inimesi palvele hüüab.
• Palveajad sõltuvad päikese liikumisest ja seega kõlab igal hetkel kusagil maailmanurgas palvelekutse.
• Palvetamine on õigele moslemile samasugune vajadus nagu söömine ja joomine, aga mitte teene Jumalale.
• Palvetades seisavad moslemid suunaga Kaaba poole, kuid nad ei palveta mitte kivi enda, vaid Jumala poole.
Ramadaan, islamimaailma paastukuu, leiab aset kuukalendri üheksandal kuul ja selle aja jooksul loobuvad moslemid päikesetõusust -loojanguni söögist, joogist ja seksuaalvahekorrast.
• Moslemid usuvad, et Kaaba oli Aadama ajast esimene Jumala teenimise paik Maal.
• Kaaba, mille poole moslemid palvetavad, sümboliseerib nende ühist usku ja ühendab usklikke üle kogu maailma.
• Igal aastal käivad miljonid moslemid Mekas palverännakul, mälestamaks Aabrahami, Ismaeli ja Ha˛ari kannatusi, kes end Jumala tahtele allutasid.
• Kaaba asub täpselt Maa keskpunktis.
• Islami üks põhitõde on kõikide inimeste võrdsus – olenemata nende rassist, võimekusest või soost.
• Koraan on esimene religioosne raamat, mis ütleb, et religioonis ei ole sundi – igal indiviidil on vabadus valida oma religioon ja oma tõekspidamised.
Koraan, mis ilmutati 14 sajandit tagasi, sisaldab fakte, mille teadlased on alles hiljuti avastanud.
• Koraan iseenesest on juba suur matemaatiline ime, milles peitub ka saladus, et seda ei ole võimalik järgi teha.
• Muhammed ei kirjutanud Koraani, see oleks võimatu. Jumal ilmutas Muhammedile Koraani sõnumi ning Muhammedi kaaslased panid selle kirja.
• Koraanis puuduvad vead ja vasturääkivused ning see on säilinud oma originaalkujul selle ilmutamisest peale.
• Vanim säilinud paberkandjal Koraan pärineb seitsmendast sajandist, sisaldades sõna-sõnalt sama teksti, mida Koraani viimane trükivariantki.
• Kui ka kõik Koraani väljaanded hävineksid, säiliks Koraan ikkagi, kuna paljud moslemid õpivad kogu Koraani pähe.
• Juba 14 sajandit on moslemid põlvest põlve Koraani pähe õppinud ja nii seda muutumatul kujul uutele põlvedele edasi andnud.
• Moslemid aktsepteerivad ümbermuutmata Toorat ehk Vana Testamenti ja In˛iili ehk Uut Testamenti, kuna Jumal andis need, kuid järgivad vaid Koraani, sest ei Toora ega Piibel eksisteeri tänapäeval oma originaalkujul.
• Piibel ennustas prohvet Muhammedi tulekut.
• Islami levikuga seitsmendal sajandil sai alguse kuldajastu, mil tehti palju teaduslikke avastusi ja arenes kirjakunst.
D˛ihaad ei tähenda mitte püha sõda, vaid hoopis püüdlust – eelkõige puhastada end kõigest halvast, teha kõike Jumala heaks.
• Enesetapp on islamis rangelt keelatud.
• Islam ei toeta ega ülista ei diskrimineerimist ega terrorismi mitte mingil moel.
• Vastupidiselt Läänes levinud arusaamale, ei ole d˛ihaad üks islami alustaladest.
• Islam eitab ekstremismi – kõik rajaneb kuldsel keskteel.
• Islam ei levinud mitte mõõga-, vaid sõnajõul – islami õpetuste ja praktiseerijate kaudu.
• Terrorism, alusetu vägivald ja süütute inimeste tapmine on islamis täielikult keelatud.
• Islam on eluviis, mis on mõeldud tooma rahu kogu ühiskonnale, olenemata sellest, kas selle ühiskonna liikmed on moslemid või mitte.
• Kõik terrorismi propageerivad "moslemid” on moslemid vaid nime poolest. Nad ei järgi mitte Jumala tahet, vaid poliitilisi ideid ja sisemist kontrollimatut viha.
• Islam eitab kategooriliselt rassismi – inimesed erinevad teineteisest vaid jumalakuulekuses.
Naised ei ole islamis rõhutud.
• Islam kehtestas juba 14 sajandit tagasi naise staatuse võrdseks mehe omaga.
• Mosleminaised katavad end, kuna sellega täidavad nad Jumala ettekirjutust riietuda tagasihoidlikult ning ei luba end panna "lihaletile” – naine on isiksus ja mitte asi, meeste mängukann.
• Sajandeid enne naisliikumist Euroopas andis islam naistele õiguse omada vara, omandada haridust, pärida ja mitte olla päritud. Enamusel eurooplannadel aga oli näiteks veel 20. sajandi alguses vaja abikaasa allkirja, et oma isa pärandatud raha pangast välja võtta.
• Koraan andis naistele õigused oma häälele sajandeid enne seda, kui see muutus isegi mõeldavaks Euroopas. Briti naised said selle õiguse näiteks alles 20. sajandil.
• Koraan on ainus religioosne raamat, kus on kirjas: „... siis abiellu vaid ühega.” (4:3).
• Koraani ilmumise ajal oli polügaamia laialdaselt levinud ja Koraan piiritles rangelt seda tava, mitte ei loonud seda.
• Koraanis soovitatakse polügaamiat vaid seal, kus on juttu orbudest ja rõhututest.
• Kuni nelja naisega on lubatud abielluda vaid siis, kui mees suudab olla nende vahel täiesti võrdne – vastasel juhul kõnnib ta viimsel kohtupäeval üks näopool vastu maad.
• Islamis on korraldatud abielud lubatud, kuid kedagi abielluma sundida on keelatud.
• Islamis on lahutus lubatud, kuid see on kõigest lubatust Jumalale kõige vähem meelepärane.
• Abielu nelja naisega on islamimaailmas pigem erand, kui reegel.
• Prohvet Muhammed ütles: „Parimad teie hulgast on need, kes on parimad oma naistele.”