Avaleht       Algajad       Tugisambad       Edasijõudnud       Kontakt    
Täna on   »  Algajad »  NAISED ISLAMIS »  Naise positsioon, roll ja õigused  
Naise positsioon, roll ja õigused

 Islami seadus on andnud naistele hulgaliselt õigusi, mis neil enne puudusid ja paljuski ka nüüd veel puuduvad. Kahjuks aga ei tagata enamikes islamiühiskondades tänapäeval naistele Koraanis ja hadith'ides kirjeldatud õigusi. Islami seadus ei ole süüdi mosleminaise tänases kohas ühiskonnas vaid selle on määranud harimatus, ignorantsus ja islamieelne patriarhaalne ideoloogia, mis paljudes ühiskondades veel siiani säilinud on.


NAINE KUI OSA JUMALA LOOMINGUST

Islam on andnud meestele ja naistele igas eluaspektis võrdsed õigused. Mees ja naine on Jumala loominguna võrdsed. Inimese loomisest räägib Jumal Koraanis järgnevalt:

„Oo inimkond, olge teadlikud oma kohustusest oma Isanda ees, kes lõi teid ühest hingest ja kellest Ta lõi talle kaasa ja neist kahest hajutas laiali (üle kogu maa) palju mehi ja naisi. Kartke Jumalat, kelle (nimel) te nõuate omale õigusi üksteise üle ja (pidage meeles oma kohustust nende ees), kelle üsad teid kandsid. Tõesti, Jumal vaatab igavesti teie üle.“ (4:1)

„See oli Tema, kes lõi teid ühest hingest ja tegi sellest talle kaasa, et ta (st mees, Aadama järeltulija) saaks temaga (st oma naisega) turvaliselt elada. Ja kui mees naise katab, kannab ta kerget kandamit ja jätkab selles. Ja kui see muutub raskeks, paluvad nad mõlemad Jumalat, oma Isandat: „Kui Sa annaksid meile hea (lapse), oleme kindlasti tänulike hulgast.““ (7:189)

Taevaste ja maa Tegija, Ta tegi teile teist endist kaasad (paarilised) ja kariloomadest paarid. Sellest Ta teid paljundab. Miski ei ole Tema sarnane, ja Ta on Kõige Kuulja, Kõige Nägija. (42:11)

„Oo, inimesed, tõesti, Me lõime teid mehest ja naisest ja tegime teid rahvasteks ja hõimudeks, et te üksteist (erinevuste järgi) tunneksite. Tõesti, kõige auväärsem teie seas on Jumala meelest see, kes on kõige vagam. Tõesti, Jumal on Kõige Teadja ja Kõige Tundja.“ (49:13)

„Ja Jumal tegi teile teist endist kaasad ja tegi teile teie kaasadest lapsed ja lapselapsed ja Ta on varustanud teid heade asjadega. Kas usuvad nad siis valesse ja eitavad Jumala armu?“ (16:72)

 

NAISE VAIMNE STAATUS

Naistel ei ole meestega võrdne staatus mitte ainult Jumala loominguna vaid ka spirituaalsest aspektist lähtudes. Koraanis on näiteks kirjas:

„Tõesti, meestele ning naistele, kes Jumalale alistuvad ja meestele ning naistele, kes usuvad  ja meestele ning naistele, kes kuuletuvad  ja meestele ning naistele, kes räägivad tõtt  ja meestele ning naistele, kes on kannatlikud ja meestele ning naistele, kes on alandlikud ja meestele ning naistele, kes annavad almust ja meestele ning naistele, kes paastuvad ja meestele ning naistele, kes hoiavad oma vooruslikkust ja meestele ning naistele, kes peavad Jumalat tihti meeles, Jumalal on nende jaoks varuks andestus ja määratu suur tasu.“ (33:35)

Iga hing, selle eest, mis ta välja teenis, peab vastust andma ...“ (74:38)

„Kes teeb häid tegusid, olgu ta mees või naine, ja on usklik, see elab head elu ja Me anname neile nende tasu vastavalt parimale, mis nad tegid.“ (16:97)

„Kes teevad häid tegusid, olgu siis mees või naine, ja on usklikud, need sisenevad Paradiisi ning mitte vähimatki ülekohut ei saa neile osaks.“ (4:124)

Tsiteeritud värssidest võime näha, et islami seaduse järgi kehtivad naistele samad põhimõtted ja religioossed kohustused kui meestele. Naised ei ole oma soo tõttu ühestki religioossest kohustusest vabastatud. Siiski on naiste jaoks tehtud mööndusi - nd ei pea teatud olukordades paastuma, näiteks kui nad on rasedad, imetavad ja kardavad enda või oma lapse tervise pärast. Mees ega naine ei ole kohustatud paastuma, kui nad on haiged või reisil. Samas peavad nad need puudujäävad päevad hiljem järgi paastuma. Naine ei paastu ega palveta, kui tal on menstruatsioon või sünnitusjärgne veritsus. Puuduolevaid palveid ei pea ta järgi tegema, küll aga hiljem puuduolevad paastupäevad järgi paastuma.

 

ÕIGUS SAADA HARIDUST

Koraan ja Prohveti (saws) hadith'id kohustavad nii mehi kui naisi teadmisi omandama ja end harima. See on iga moslemi kohus.

Ka inimesi, ulukeid ja kariloomi on eri värvi. Tema sulaste hulgast kardavad Jumalat vaid need, kellel on teadmised. Tõesti, Jumal on Võimas ja Andestaja. (35:28)

Prohvet (saws) on hadith'ides palju kordi rõhutanud, et haridus ja teadmised on nii moslemimeestele kui ka –naistele väga olulised. Näiteks ütles ta ühes hadith'is: „Teadmiste omandamine on iga moslemi kohustus, olgu ta mees või naine.” Ühes teises hadithi's ütleb ta: „Õppige hällist hauani.” Ta on ka öelnud: „Kui isa oma tütart hästi harib, siseneb ta Paradiisi.” ja „Ema on kool. Kui tema on haritud, on ka rahvas haritud.”

Varajases islamiajaloos oli palju naisõpetlasi, kes mängisid islamimaailmas äärmiselt olulist rolli. Näiteks võib tuua Prohveti (saws) abikaasa Aisha (raa), kes on üks tuntumaid islamiõpetlasi üldse. Ta ei olnud mitte ainult väga intelligentne vaid ka tähelepanuväärse mäluga. Seetõttu peetakse teda üheks olulisimaks hadith'ide allikaks. Mõnedes islami allikates on kirjas, et Prohvet Muhammed (saws) olevat käskinud moslemitel Aisha (raa) õpetust ja juhendust usaldada.

Islamiajaloo alguses ei olnud naiste teadmiste omandamisel ja haridusel mingeid piiranguid. Naisõpetlasi oli nii usu, kirjanduse, hariduse kui ka meditsiini alal. Näiteks võib tuua kaliif Ali (raa) sugulase Nafisa, kellel olid tohutud teadmised hadith'ides. Paljud tema kaasaegsed tuntud islami õpetlased, kaasa arvatud näiteks imaam Shafi’i, võtsid osa tema loengutest ja õppisid temalt.

 

NAISE SOTSIAALNE STAATUS

Islamieelse aja araabia ühiskonnas olid naised ilma jäetud isegi kõige lihtsamatest eksistentsiks vajalikest inimõigustest. Araabia hõimudes praktiseeriti väga laialt vastsündinud tüdrukute infatitsiidi. Seega kõige esimene ja olulisem õigus, mis islam araablannadele andis, oli õigus elule. Islam keelas ära selle ebainimliku tava ja suhtus väga negatiivselt vanematesse, kes otsustasid oma naissoost järeltulija hüljata. Islami seaduse kohaselt oli vastsündinud tüdruku tapmine sama, mis iga teine mõrv.

Koraanis on araabia ühiskonda sündinud tütarlaste kohta kirjutatud järgmist:

„Ja kui ühele neist teatatakse naissoost (lapse sünnist), muutub ta nägu tumedaks ja ta on kurb. Ta peidab end rahva eest õnnetuse tõttu, millest talle teatati. Kas peab ta selle alanduses alles jätma või maha matma? Tõesti on nende otsus paheline.“ (16:58-59)

„...ja kui elusalt maetud (vastsündinud) tüdrukult küsitakse, mis patu eest ta tapeti.“ (81:8-9)

Seega peab Koraan nii tütarlapse sünni häbi kui ka infantitsiidi ühtviisi lubamatuks. Peale naiste elude säilitamise nõudis islam ka, et neid koheldaks austuse, lahkuse ja õiglusega.

 

ABIELUGA SEOTUD ÕIGUSED

Ka abielus rõhub islam naiste ja meeste võrdsusele. Koraan räägib abielust kui kahe poole – mehe ja naise – ühendusest ühiskonnas. Abielu mõtteks on peale järeltulijate saamise ka armastus, halastus, vastastikune austus, õiglus, emotsionaalne heaolu ja vaimne harmoonia.

„Ja üks Tema märkidest on, et Ta lõi teile teist endist kaasad, et võiksite neist lohutust leida ja Ta lõi teie vahele südamlikkuse ja halastuse. Kindlasti on selles märgid inimeste jaoks, kes mõtisklevad.“ (30:21)

See värss on väga oluline, kuna määrab ära suhte mehe ja naise vahel. Nende vahekord ei ole mitte ainult seksuaalne, vaid sinna kuuluvad ka armastus, üksteise hoidmine, hoolimine ja austus.

Koraan rõhutab tugevalt käitumise ja inimsuhete juhiseid, mis aitavad kaasa perekonna heaolule ja säilitamisele. Naise roll perekonnas on ülimalt tähtis, sest just naine on see, kes kasvatab järgmise põlvkonna moslemeid. Naise roll emana on oma lapsi harida ja kasvatada. Selle tulemused on väga kaugeleulatuvad, määrates ära moslemite uute põlvkondade käitumise, iseloomu ja suhtumise.

Islami seadus keelab naiste vägisi mehele panemise. Abieluks on vaja nii mehe kui ka naise nõusolekut. Kuigi traditsiooniliselt mängib perekond tütrele või pojale kaasa valimises suurt rolli, jääb lõplik otsus siiski tütrele või pojale endale.

Ibn Abbas (raa) jutustas, et üks naine tuli Prohveti (saws) juurde ja ütles, et ta isa oli ta ilma tema nõusolekuta mehele pannud. Prohvet (saws) andis talle õiguse kas edasi abiellu jääda või abielu tühistada.

Islami ajaloo jooksul on palju diskuteeritud järgmise värsi üle:

„Lahutatud naised jäävad ootele kolmeks kuuks ja neile ei ole legaalne varjata seda, mis Jumal on nende üsas loonud, kui nad usuvad Jumalasse ja viimsesse päeva. Ja nende abikaasadel on rohkem õigust neid sel ajal tagasi võtta, kui nad soovivad lepitust. Ja neil on sarnaselt õigus sellele, mida ka neilt eeldatakse, vastavalt mõistlikkusele. Kuid mehed on (vastutuselt ja otsustamises) aste nendest kõrgemal. Ja Jumal on Võimas ja Tark. (2:228)

Seda värssi on väga erinevalt interpreteeritud. Mõned näevad erinevust intelligentsustasemes, teised üldist üleolekut. Väga paljud islami õpetlased on aga märkinud, et selle astme puhul on tegemist qiwama ehk perekonna ülalpidamisega, mille kohustus kuulub islami seaduse järgi mehele. Seetõttu on mees ka majanduslikus mõttes naisest n-ö astme võrra kõrgemal ja sellel ei ole midagi intelligentsuse või kõrgema staatusega pistmist.

Teine palju vaidlusi tekitanud värss räägib mehe abielust kahe, kolme või nelja naisega:

„Ja kui te kardate, et ei suuda orbudega õiglaselt käituda, siis abielluge naistega, kes teile meeldivad - kahe, kolme või neljaga; kuid kui kardate, et ei suuda (nendega) õiglaselt käituda, siis vaid ühega või oma parema käe omandiga. See on lähem vältimaks ebaõiglust.“ (4:3)

Värsis on juttu orbudest, kuna see ilmutati peale Uhudi lahingut, mis jättis palju mosleminaisi leskedeks ja orbe ilma isa ja ülalpidajata. Islami seaduse järgi on lubatud mehel abielluda kuni nelja naisega, et kõigil naistel ja lastel oleks kaitsja ja toitja. Koraan käsib samuti moslemitel orbusid ja leskesid õiglaselt ja võrdselt kohelda.

Samas on Koraanis kirjas:

„Te ei suuda kunagi naiste suhtes täiuslikult õiglased olla, isegi kui seda väga soovite, seega ärge kalduge liialt ühe poole, jättes teise (abielu ja lahutuse vahele) rippu. Ja kui te olete õiglased ja teete seda, mis on õige ja olete jumalakartlikud hoidudes sellest, mis on vale, siis Jumal on Andestav, Halastavaim.“ (4:129)

Kuigi Koraan lubab mehel võtta kuni neli naist, seab ta samal ajal sellele ka tingimuse, et mees peab kõiki oma naisi igas võimalikus küsimuses võrdselt kohtlema. Kuna 129. värsis nendib Jumal, et mees ei ole kunagi võimeline oma naiste vahel kõiges võrdne olema ja need, kes ei ole võrdsuseks võimelised, peaksid abielluma vaid ühega, siis tegelikult näitab Jumal väga täpselt, et polügüünia ei ole mitte meeste lõbu vaid pigem kohustus ühiskonna ees.

Nii Koraan kui ka hadith'id rõhutavad naiste head kohtlemist, nende austamist, õiglust ja lahkust nende suhtes. Ühes hadith'is on Prohvet (saws) näiteks öelnud: „Ole jumalakartlik ja austa naisi,“  teises jälle „Parim teie hulgast on see, kellel on parim suhtumine naistesse.“

Islamieelses araabia ühiskonnas müüdi ja osteti naisi kui vara. Andes naistele õiguse oma abielu üle otsustada, andis islam naisele ühiskonnas kõrge staatuse, mis oli varem ennekuulmatu.

Koraan andis naistele ka esimest korda õiguse omaenda mahr'i[1] omamiseks. Mahr võimaldab naisel olla mingil määral oma abikaasast majanduslikult sõltumatu, kuna see raha (või näiteks kinnisvara) kuulub talle ja ainult talle.

Islam andis naisele ka esimest korda õiguse lahutust nõuda. Peale abielulahutusprotsessi algust peavad mees ja naine reeglina jääma koos samasse elukohta (välja arvatud juhul, kui lahutus on algatatud, kuna naine hakkas moslemiks ja mees ei ole moslem või kui mees on vägivaldne). Seda kolmekuulist perioodi nimetatakse idda'ks ja selle aja jooksul on mees kohustatud naist ülal pidama. Idda'l on kaks peamist funktsiooni: 1) teha kindlaks, ega naine rase ei ole – juhul kui naine on rase, peab mees tema eest majanduslikult hoolitsema kuni lapse sünnini ja kui naine peale lapse sündi teda rinnaga imetab, peab mees teda kuni imetamise lõpuni (kuni kaks aastat) majanduslikult ülal pidama; 2) et lasta abikaasadel maha rahuneda ja enne lõpliku lahutuse väljakuulutamist kindlaks teha, ega nad äkki ringi ei mõtle ja ära ei lepi.

 

NAISE MAJANDUSLIK JA POLIITILINE STAATUS

Islam andis naisele õiguse töötada, vara omada ja rikas olla. Naised võivad töötada neile sobivatel kohtadel näiteks meditsiinialal, õpetamises ja mujal. Naise õigused on samad nii enne kui ka peale abiellumist.

Töötamisõiguse kohta ütleb Koraan järgmist:

„Ärge igatsege taga teeneid, millega Jumal on teinud mõned teist ülemaks teistest. Meestele on tasu selle järgi, mis nad on ära teeninud, ja naistele on tasu selle järgi, mis nad on ära teeninud. Ja paluge Jumalalt, et Ta annaks teile oma küllusest. Tõesti, Jumal teab kõike.“ (4:32)

Prohveti (saws) abikaasa Hadid˛a (raa) oli oma aja üks rikkamaid ja tähtsamaid kaubitsejaid ja Prohvet (saws) oli enne abiellumist tema juures palgal ja peale abiellumist ajas oma naise asju samamoodi edasi. Prohveti (saws) hilisem naine Aisha (raa) oli väga oluline konsultant islami alal. Naised võtsid osa ka ühiskonna elust laiemas mõttes. Islami teine kaliif Omar (raa) näiteks määras ühe naise turul ülevaatajaks. Naised võtsid osa ka sõdadest, põhiliselt küll haavatuid ravitsedes, kuid ka võideldes.

Islam andis naisele õiguse ka pärida. Ei naise isal, abikaasal ega vennal ole õigust tema osale pärandist. Selle kohta on Koraanis kirjas:

„Meestele on osa sellest, mis vanemad ja lähisugulased jätavad ja naistele on osa sellest, mis vanemad ja lähisugulased jätavad - olgu see vähe või palju, kohustuslik osa.“ (4:7)

Jumal juhendab teid teie laste (pärandi) osas - meessoost (laps) saab sama, mis kaks naissoost (last). Kui aga on (ainult) tütred, kaks või enam, siis neile on kaks kolmandikku varast. Kui on vaid üks, siis temale on pool ... (4:11)

Kuna mees on kohustatud oma naist majandustlikult üleval pidama, siis on naisel õigus tema varale, samal ajal kui mehel ei ole õigus sendilegi oma naise rahast. Naine ei pea midagi oma rahast perele panustama, kui ta seda just ise ei soovi.

 

Islam tõstis naise ühiskonnas kõrgesse seisusse ja andis talle sellised õigused, millest paljud eurooplannadki 20. sajandi alguses vaid unistada võisid. Kahjuks aga ei ole kõik need õigused tänapäeval islamimaailmas naistele tagatud. Peale Prohvet Muhammedi (saws) surma levis islam väga kiiresti edasi ja see ei andnud värsketele moslemitele piisavalt aega islami seaduseid õppida ja teadmisi kinnistada. Seega elasid paljud rahvad edasi oma vanade kultuuritavade järgi ja on aja möödudes õppinud neid pidama islamiks, kuigi tegelikult ei ole neil islamiga midagi pistmist.

Üks naise staatuse alandamise põhjustest peitub ka selles, et islami algussajanditel arenes islamimaailm väga kiirelt edasi ja kõrgklassides, kus oli palju vara, muutusid elukombed lodevateks, seda ka naiste hulgas. Et naiste au ja vooruslikkust kaitsta, muudetigi seadused nende kohta väga karmiks.

Põhjuseid on loomulikult rohkemgi veel. Kuid õnneks on tänapäeval maailmas toimumas islami ärkamine, tänu millele on naised hakanud läbi Koraani ja sunna oma õigusi nõudma ja tagasi saama.

 

Dr. Zieba Shorish-Shamley

Allikas: http://www.afghan-web.com/articles/womenrights.html

 [1] Kingitus, mille peigmees teeb abiellumisel pruudile ja millel on oluline koht abielulepingus.